Zpracování osobních údajů

Společnost ASEKOL Solar s.r.o., se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, IČO: 24243639 (dále jen „správce“), Vás tímto informuje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a také již s přihlédnutím k úpravě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018 (dále také jako „GDPR“), že bude zpracovávat Vaše osobní údaje za následujícími ú­čely:

I. Plnění smlouvy

Správce bude z důvodu zajištění plnění smlouvy zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, email, telefon, název a sídlo společnosti, korespondenční adresa, IČO, DIČ, bankovní spojení. Správce bude zpracovávat osobní údaje manuálně, automaticky v elektronické a listinné podobě prostřednictvím svých zpracovatelů,[1] kteří budou předávat osobní údaje správci, jenž je bude ukládat do svého informačního systému. V případě některých činností jako např. fakturace, vymáhání pohledávek či správa informačního systému spolupracuje správce s třetími stranami,[2] kterým je nutné některé údaje zpřístupnit. Osobní údaje jinak budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od jeho ukončení za účelem archivace. Osobní údaje budou přístupné pouze oprávněným zaměstnancům správce a zpracovatelům. Správce si Vás dále dovoluje informovat, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů za stanoveným účelem je povinné a nezbytné pro plnění smlouvy. V případě odmítnutí jejich poskytnutí nebude možné smlouvu uzavřít.

II. Marketingové účely

Na základě uděleného souhlasu bude správce zpracovávat osobní údaje prostřednictvím svého zpracovatele[3] zajišťujícího pro správce marketing[4] a rozesílání obchodních sdělení. Pro marketingové účely budou zpracovávány Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefon a e-mail.

Na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, je správce oprávněn používat elektronickou adresu za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které Vám již poskytl. V těchto případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany zákazníka.

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů za marketingovým účelem je dobrovolné. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně, automaticky v elektronické a listinné podobě po dobu maximálně trvání smlouvy ode dne udělení souhlasu se zpracováním, s výjimkou zasílání obchodních sdělení, kdy údaje lze zpracovávat do vyjádření Vašeho nesouhlasu. Již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zcela nebo částečně, a to dopisem doručeným do sídla správce nebo na e-mail správce: [email protected].

Poučení

Správce Vás tímto informuje, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na přenositelnost svých osobních údajů. Zjistíte-li nebo domníváte-li se, že správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem/GDPR, především jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, můžete požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Správce Vás dále informuje, že máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailu: [email protected].

[1] [2] [3] Aktuální seznam třetích stran, tj. zpracovatelů, je k dispozici v sídle správce a na internetových stránkách www.asekol.cz, příp. může být subjektu údajů zaslán na žádost. Při poskytování vašich osobních údajů třetím stranám však vždy dbáme s největší opatrností na to, aby byly poskytnuty údaje pouze v nezbytném rozsahu, a to důvěryhodným subjektům, které se zavázaly poskytnuté údaje řádně zabezpečit a chránit.

[4] Tj. nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách a zjišťování zákaznické spokojenosti.