Recyklační příspěvek pro provozovatele

Recyklační příspěvky slouží k vytvoření dostatečných zdrojů pro budoucí zpracování fotovoltaických panelů po skončení jejich životnosti.

Legislativa

Problematika je řešena novelou zákona 185/2001 Sb. o odpadech, která vstoupila v platnost v květnu 2012, a parametry určila prováděcí vyhláška 352/2005 Sb., novelizovaná v červnu 2013. Ta stanovila minimální výši recyklačního příspěvku na 8.50,- Kč za tzv. vyhláškový kilogram hmotnosti fotovoltaického panelu (tedy 0,11 kg/Wp), způsob výpočtu hmotnosti fotovoltaické elektrárny vycházející z výkonu registrovaného u Energetického regulačního úřadu a koeficientu průměrné hmotnosti 0,11 kg/Wp.

Vzorec

U solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013, které tvoří součást solární elektrárny, se údaj o jejich hmotnosti určí podle vzorce:

M = P x K

M – představuje hmotnost solárních panelů instalovaných v solární elektrárně pro účely výpočtu minimální výše příspěvku uvedenou v kg.

P – představuje výkon solární elektrárny podle licence na výrobu elektřiny v této solární elektrárně vydané úřadem ERÚ uvedený ve wattech (Wp).

K – představuje průměrnou hmotnost solárního panelu připadající na jednotku výkonu, tato průměrná hmotnost činí 0,11 kg/Wp.

Minimální sazba pro výpočet minimální úhrnné výše příspěvků provozovatele solární elektrárny, který plní povinnosti podle 37p odst. 2 zákona, a minimální výše uložených peněžních prostředků na účelově vázaném bankovním účtu činí 8.50,- Kč.

Celkový příspěvek se vypočte jako součin váhy M a minimálního příspěvku 8.50,- Kč.

Příklad

Pan Procházka vlastní FVE o výkonu 4,6 kWp složenou z 20 ks panelů à 230 Wp. Úřad ERÚ vydal provozovateli licenci na 5 kWp.

Výpočet příspěvku:

Průměrná hmotost FVE: 5 000 × 0,11 = 550 kg

Celková výše příspěvku bez DPH: 550 × 8.50,- = 4 675.00,– Kč

Celková výše příspěvku včetně DPH ve výši 21 %: 4 675.00,- × 1,21 = 5 656.75,- Kč